Publications

>

2013 Publications

Return to Publications Page


  1. Tan, SJ., Kahn, JS., Derrien, TL., Campolongo, MJ., Zhao, M., Smilgies, DM., Luo, D. (2013) . Angew. Chem. Int. Ed.Link.

  2. Yang, D., Peng, S., Hartman, M., Gupton-Campolongo, T., Rice, E., Chang, A., Gu, Z., Lu, G., Luo, D. (2013) . Sci. Rep., Link.

  3. Hartman, M., Ruiz, RCH., Hamada, S., Xu, CY., Yancey, KG., Yu, Y., Han, W., Luo, D. (2013) . Nanoscale, Link.

  4. Tran, T., Cui, J., Hartman, M., Peng, SM., Funabashi, H., Yang, DY., March, J., LI, JT., Cui, H., Luo, D. (2013) . J. Am. Chem. Soc., Link.

  5. Hartman, M., Yang, D., Tran, T., Lee, K., Kahn, J., Kiatwuthinon, P., Yancey, K., Trotsenko, O., Minko, S., Luo, D. (2013) . Angew. Chem. Int. Ed., 52. Link.

  6. Xu, X., Anand, J., Peng, S., Luo, D., Wu, M., Hui, CY. (2013) . Langmuir, 29, 8655-8674. Link.